B&B Villa Zomerland, Hofweg 25, Julianadorp, Curaçao

Bed & Breakfast “Villa Zomerland” hanteert onderstaande algemene voorwaarden.
Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze B&B.
Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

1.    Algemeen:
      1.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van de B&B Villa Zomerland
      1.2     Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruiker(s)”.
      1.3     Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
      1.4     Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben, en minimaal de leeftijd van 23 jaar of ouder.
      1.5     Gasten dienen de instructies van de eigenaar van de B&B op te volgen.
      1.6     De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij                                  ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere                                                    mededelingen opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. Deze algemene voorwaarden/huishoudelijk                              regelement worden bij reservering van kracht.
      1.7     De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel                                        kunnen bewijzen.
      1.8     Gasten van B&B dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement.
2.    Tarieven:
      2.1     De tarieven zijn inclusief toeristenbelasting, excl. gebruik airco.
      2.2     Beddengoed en bedlinnen, handdoeken zijn inclusief.
      2.3     Ontbijt is een keuze voor de 1e dag na aankomst, waar extra kosten voor berekend worden.
      2.4     De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.
      2.5     De tarieven van de B&B zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, en zijn terug te vinden op de website van de B&B.
      2.6     Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van zet en/of drukfouten.
3.     Reservering en bevestiging:
      3.1     Het minimale verblijf in de B&B is 3 nachten.
      3.2     De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
      3.3      Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B een bevestiging (mits plaats beschikbaar).
      3.4      Na aanbetaling van 25% is de reservering definitief.
      3.5      Voor het reserveren van een verblijf in B&B worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.
4.    Betaling:
      4.1     De verblijfskosten dienen uiterlijk één week voor aankomst te worden voldaan per bank.
      4.2     Indien u minder dan twee weken voor aankomst reserveert dient u de verblijfskosten per omgaande per bank aan ons                                te voldoen.
      4.3     Betaling volledige bedrag dient bij aankomst voldaan te zijn.
      4.4     De kosten dienen te worden overgemaakt naar ons bankrekeningnr. o.v.v. het factuurnummer u kunt uw betaling ook                                  contant of per tikkie voldoen.
      4.5     Bij verblijf en reservering word een aanbetaling van 25% gevraagd. Deze aanbetaling per bank binnen 5 dagen                                          voldoen.
5.    Annulering:
      5.1     Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit z.s.m. bij de B&B                                te melden zodat de vrijgevallen verblijven alsnog aan derden kunnen worden aangeboden.
      5.2     Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de B&B
      5.3     Deze bestaat uit bij annulering:
      5.4     1 t/m 14 dagen voor aankomst: 100% van het totaalbedrag
      5.5     15 t/m 21 dagen voor aankomst: 75% van het totaalbedrag incl volledige aanbetaling 25%
      5.6     22 t/m 30 dagen voor aankomst: 50% van het totaalbedrag incl volledige aanbetaling 25%
      5.7     Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de                                              annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan de B&B.
6.    Aansprakelijkheid:
      6.1     Alle risico’s m.b.t. een verblijf in B&B zijn voor rekening van de gasten.
      6.2     Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in de B&B.
      6.3     Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten                                          onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
      6.4     De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen                                  zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
      6.5     Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.
7.    Overmacht:
      7.1     In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of                                        gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of                                                              schadevergoeding kan doen gelden.
      7.2     Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen,                                boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan                                      grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een                                van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar                                      redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.
8.    Privacy:
      8.1     De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk                                aan derden ter beschikking stellen.